Rahvusvaheline maanteetransport: EXPRESS

24H Express

 • Stockholm Express
 • Jönköping Express
 • Helsinki Express
 • Turku Express
 • Tampere Express

Ajalubadusega veod

Iga ajalubadusega vedu käsitletakse eraldi kokkuleppena. Saadetis, mille puhul on vedaja andnud kliendile lubaduse toimetada see sihtkohta kokkulepitud ajaks. Vedaja küsib ajalubadusega veo eest tavaliselt kõrgemat veotasu.

Kokkulepitud veoaja ületamisel võib rakenduda vedaja suhtes kokkulepitud leppetrahv. Leppetrahvi maksimummäär on sätestatud vastava veoliigi lepingu seaduses või rahvusvahelises kokkuleppes ning on tavaliselt seotud veotasu suurusega. Ajalubadusega vedu on siduv, kui vedaja on seda selgesõnaliselt ja kirjalikult taasesitamist võimaldaval kujul kinnitanud.

Eksklusiivsed sõidud eritellimusel

Pakume oma klientidele võimalust broneerida eksklusiivselt “rätsepatööna” veoprojektile sobivaid veovahendeid koos eri veograafikutega:

 • Auto koos juhiga kliendi koordineerida
 • Kaubavedu mitme juhiga ajatundlikel veoprojektidel
 • Kaupade kohalevedu kaubikute ( B-kategooria ) või tagaluukfurgoonidega ( C-kategooria )
 • “Peatusteta” haagise vedu: iga kindla aja tagant vahetetatakse haagise eest üksnes veoauto, nii et iga järgnev tööd alustav juht on teinud eelnevalt seaduses ettenähtud pausi ja saab alustada uut 9 või 10 tunnist sõitu.

Ajalubadusega vedu ja kaupade hilinemine

Kaupade hilinemine veoteenusel on ja jääb kindlasti ka tulevikus probleemiks. Kui teiste transpordi käigus võimalike probleemide (kaupade kahjustumise, riknemise, varguse või kadumise) puhul on selgelt määratletud vastutuspiirid, siis kaupade hilinemise puhul on olukord keerulisem. ELEA Üldtingimustes on sõnastatud, et hüvitust viivitamise eest makstakse, kui lepingu täitmiseks kuluv aeg ületab antud tingimustes mõistliku aja.

ELEA üldtingimused $7 sõnastab:
Ekspedeerija vastutab selle eest, et kaup võetakse vastu, veetakse kohale ja antakse üle mõistliku aja jooksul (ajalubaduseta). Mõistliku aja hindamisel tuleb arvesse võtta ekspedeerija poolt teenuse turustamisel või lepingu sõlmimise edastatud informatsiooni kauba arvatava vastuvõtmis-, veo- ja saabumisaja kohta.
Ekspedeerija vastutab selle eest, et kaup võetakse vastu, veetakse kohale ja antakse üle selle aja jooksul (ajalubadus), mis on:

 • kirjalikult kokkulepitud kui eraldi ajalubadusega vedu, või
 • edastatud kirjalikult pakkumise tingimusena ja millega ekspedeerija on selgesõnaliselt nõustunud, või
 • sätestatud ekspedeerija kirjalikus pakkumises ja millega tellija on nõustunud.

Kauba kohaletoimetamisega hilinemine, $19 sõnastab:
Kui kaup võetakse vastu, veetakse või antakse üle hiljem kui on sätestatud § 7 esimeses lõikes, peab ekspedeerija hüvitama tellijale sellised otsesed ja mõistlikud kahjud, mida lepingu sõlmimise ajal võidi hilinemise tõenäoliste tagajärgedena ette näha. Ekspedeerija poolt hüvitatava summa maksimaalne suurus ei saa ületada lepingus kokkulepitud veoraha või muud hüvitist.
Juhul, kui veoleping sisaldab § 7 teises lõikes nimetatud ajalubadust, peab ekspedeerija, kui teisiti ei ole kokku lepitud, veotähtaja ületamisel hüvitama tellijale veoraha või muu veo eest kokku lepitud tasu. Hüvitist ei pea maksma, kui hilinemise põhjuseks on ekspedeerijast sõltumatud asjaolud. Euroopasiseste maanteevedude puhul vastutab ekspedeerija ka tema alltöövõtja vastutusalasse kuuluva eest. Tellija kahju suuruseks loetakse veo eest kokku lepitud tasu, kui ei tõendata, et kahju on sellest väiksem. Viimati nimetatud olukorras vastab hüvitise suurus tekitatud kahjusumma suurusele.
NB! Hilinemise korral makstav hüvitussumma ei või ületada veoraha suurust.

Võtke ühendust

info@linford.ee

Asukoht

Aruküla tee 2, Rae vald,
Harjumaa, Jüri, Estonia

© 2019 Linford Transport OÜ BRZ