Info kokkuvõte tähtsamatest teemadest ja organisatsioonidest.

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis märkimisväärset kahju inimeste tervisele, tema omandile või keskkonnale. Sellepärast on ülioluline, et ohtlike vedude teostajal oleks selleks spetsiaalset varustust omavad veokid ning koolitatud autojuhid, kes omavad kehtivat ADR vedude tunnistust ning ohtlike ainete käsitlemine toimub vastavuses õigusaktidega.

Ohtlikud veosed tarifitseeritakse tavaveoga võrreldes kõrgema hinnaklassiga põhjusel:
ADR veosega sõites ei saa alati kasutada tavapäraseid maanteid, läbisõite ja tunneleid
Laevapiletid on oluliselt kallimad ja iga laev ei võtagi pardale ohtlikku veost
kulutused ADR koolitustele ja sobivale varustusele
Ohtlike ainete vedu Euroopa maanteedel reguleerib riikidevaheline maanteeveo ADR leping. Ohtlike ainete liigitamiseks on need jaotatud erinevatesse klassidesse:

Klass 1. Lõhkeained
Klass 2. Gaasid
Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
Klass 5.2. Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1. Mürgised ained
Klass 6.2. Nakatavad ained
Klass 7. Radioktiivsed materjalid
Klass 8. Sööbivad ained
Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned

Igal ohtlikul ainel on oma kindel tunnusnumber, mis on rahvusvaheliselt kokku lepitud ning kindlaks määratud. Kirjapildis märgitakse seda tähisega UN, millele järgneb neljakohaline nr. Näiteks UN 1223 Petrooleum.
Transporditellija peab kindlasti teadma UN numbrit, mille alusel määratakse veotingimused ning määratletakse kaup kas ohtlikuks veoseks või eriti ohtlikuks veoseks.
Ohtliku veose saatja peab kindlasti kauba pakendama vastavalt nõuetele ning varustama vedaja veokirja ja autojuhi kirjaliku ohutusjuhendiga.

Eriti ohtlikuks veoseks peetakse plahvatusohtlikke – Klass 1, v.a. allklassid 1,4 ja 1,6; väga tugevatoimelised mürkaineid – klass 6.1. ja radioktiivseid materjale – klass 7.
Eriti ohtliku veose veotee kooskõlastab pädev asutus (nt Maanteeamet ja Päästeamet), mis peab kehtima vähemalt viis päeva enne veo algust.

Autojuht on kohustatud kliendi soovil ette näitama kehtiva ADR tunnistuse, vastava ADR klassifikatsiooni vedamiseks mõeldud varustuse olemasolu autos ja tegema kliendiga igati koostööd ohtliku veose käsitlemisel, laadimisel ja kinnitamisel. Samuti peab autojuht avama
ADR ohumärgised veovahendil sõitu alustades. Kauba saatja on kohustatud andma autojuhile tema emakeeles tõlgitud ADR dokumendi konkreetse saadetise tarvis.

Ohtlikud veosed tarifitseeritakse tavaveoga võrreldes kõrgema hinnaklassiga põhjusel:
ADR veosega sõites ei saa alati kasutada tavapäraseid maanteid, läbisõite ja tunneleid
Laevapiletid on oluliselt kallimad ja iga alus ei võtagi pardale ohtlikku veost
ADR-iga seotud kulutused koolitustele ja sobivale varustusele
Piiratud kogustes ohtlike ainete vedu:
Piiratud koguses pakitud ohtlike kaupade kaubasaatjad peavad teavitama vedajat enne vedu tõendatavas vormis selliste veoks esitatavate kaupade kogu brutomassist.

VAATA OHTLIKE VEOSTE AUTOVEO EESKIRJA SIIT

Piiratud koguses pakitud ohtlike kaupade saatja peab vedajat enne vedu teavitama veoks esitatavate kaupade kogubrutomassist.

Võtke ühendust

info@linford.ee

Asukoht

Aruküla tee 2, Rae vald,
Harjumaa, Jüri, Estonia

© 2019 Linford Transport OÜ BRZ